ANY QUESTIONS ?

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Senast uppdaterats 2017-02-13


INTEGRITETSPOLICY


Vara Medveten Med Tapper 830820-4802 (”Vara Medveten”, “VM”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”) behandlar dina personuppgifter när du besöker och använder de tjänster som finns på våra webbsidor. Att du känner förtroende för oss, våra produkter och tjänster är väldigt viktigt för oss. Transparens är därmed en självklarhet i vår hantering av dina personuppgifter och vi har därför antagit denna integritetspolicy. Nedan kan du läsa information om vilka typer av personuppgifter vi behandlar, varför vi gör det, vad vi använder dem till samt hur vi eventuellt delar med oss av uppgifterna. VM är personuppgiftsansvarig vid all behandling av dina personuppgifter.


VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?


Vi samlar in personuppgifter när du (i) köper produkter och/eller tjänster via vår webbplats (ii) registrerar dig för nyheter, inbjudningar och erbjudanden, (iii) begär support samt (iv) använder våra webbplatser. Till sådana personuppgifter räknas namn, e-postadress, telefonnummer, leveransadress, betalningsuppgifter, IP-adress, webbplatsanvändning samt annan information som du frivilligt lämnar till oss.


ÄNDAMÅL, RÄTTSLIG GRUND OCH LAGRINGSPERIOD


Vi kommer endast använda dina personuppgifter för de ändamål, och på de rättsliga grunder som anges nedan. Du kan känna dig trygg med att vi använder bara dina personuppgifter i syften som är förenliga med ändamålen nedan. Vidare använder vi enbart dina personuppgifter under den period som anges under "Lagringsperiod"; därefter tas dina personuppgifter bort.


KÖP


Ändamålet med behandlingen : När du köper produkter eller tjänster på vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig (se användarvillkoren). I vårt köpformulär anges vilka uppgifter du behöver lämna åt oss för att kunna genomföra ditt köp.


Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. användarvillkoren).


Lagringsperiod : Vi behandlar dina personuppgifter under giltighetstiden för vårt avtal och tar därefter bort dina personuppgifter.


DIREKTMARKNADSFÖRING


Syftet med behandlingen: När du registrerar dig för nyheter, inbjudningar och erbjudanden (direktmarknadsföring) behandlar vi dina personuppgifter för att tillhandahålla de tjänster som du efterfrågar. Vår direktmarknadsföring bygger på profilering, vilket innebär att vi anpassar den information som du tar emot från oss utifrån vissa faktorer. Vi använder följande typer av personuppgifter för att sammanställa en profil: ditt kön, din position, dina tidigare köp, ditt beteende på vår webbplats och/eller ditt tidigare beteende när du har erhållit direktmarknadsföring direkt från oss.


Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen krävs för vårt berättigade intresse av att upprätthålla goda kundrelationer.


Lagringsperiod: Om du tackar nej till eller avslutar prenumerationen på vår marknadsföring (inklusive profilering) kommer vi sluta behandla dina personuppgifter för det här ändamålet. Vi tar även bort dina personuppgifter om det inte finns någon annan rättslig grund för att behålla dina uppgifter (exempelvis ett giltigt köpeavtal).


SUPPORT


Ändamålet med behandlingen : När du efterfrågar support via vår e-post eller våra andra supportkanaler behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig med det aktuella ärendet.


Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (dvs. användarvillkoren).


Lagringsperiod : Vi tar bort dina uppgifter inom sex månader efter att det relevanta ärendet har fått en slutgiltig lösning.


UTCHECKNINGSPÅMINNELSE


Syftet med behandlingen: Om du har påbörjat ett köp på våra webbplatser och i samband med det har uppgett din e-postadress men inte ännu har genomfört det slutliga steget i köpprocessen, skickar vi ett e-postmeddelande till dig med en länk till din inköpskorg för att påminna dig om ditt oavslutade köp.


Rättslig grund för behandling : Behandlingen behövs för vårt och ditt legitima intresse av att påminna dig om ditt oavslutade köp.


Lagringsperiod : Vi tar bort dina uppgifter inom en månad från utcheckningspåminnelsen, såvida det inte finns en annat rättslig grund för att behålla dina uppgifter (såsom ett giltigt köpeavtal). Du kan tacka nej till detta genom att kontakta dataskydd@varamedveten.se


WEBBPLATSANVÄNDNING


Ändamålet med behandlingen : När du använder våra webbplatser behandlar vi dina personuppgifter i syfte att vidareutveckla våra webbplatser samt för marknadsföringsändamål.


FÖRHINDRA BEDRÄGERIER


Ändamålet med behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att utföra riskanalyser, förhindra bedrägerier och hantera övriga risker.


Rättslig grund för behandlingen : Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att förhindra bedrägerier och hantera risker.


Lagringsperiod : Vi tar bort alla personuppgifter som använts för det här ändamålet med sex månaders intervall, såvida det inte finns någon annan berättigad anledning att behålla dina uppgifter.


DATAANALYSER


Syfte med behandlingen: Vi analyserar dina personuppgifter för att kunna sammanställa ihopsamlade spårningsuppgifter (däribland analyser av besökarnas användning av våra webbplatser genom att spåra information om exempelvis sidvisningar, trafikflöden, söktermer och klickningar).


Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen behövs för vår möjlighet att ta fram statistik över tid.


Lagringsperiod: Vi anonymiserar alla spårningsuppgifter när det är tekniskt möjligt. Efter att dina personuppgifter har anonymiserats räknas de inte längre som personuppgifter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.


Du kan tacka nej genom att kontakta dataskydd@varamedveten.se


Lägg märke till att lagringsperioderna ovan inte gäller i den utsträckning vi är skyldiga att spara dina personuppgifter (helt eller delvis) enligt tillämplig tvingande lagstiftning (exempelvis bokföringslagar).


VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?


Endast de personer som behöver behandla personuppgifterna av de anledningar som nämns ovan har åtkomst till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra koncernföretag. Vi kan vidare behöva ge våra leverantörer åtkomst till dina personuppgifter när de utför tjänster på uppdrag av oss, främst när de tillhandahåller support och underhåll av IT-system, lagringstjänster samt marknadsföring. All överföring av data utanför EU/EES sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Våra internationella överföringar av personuppgifter (däribland överföringar till våra koncernföretag och leverantörer utanför EU/EES) bygger på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Vid överföringar till några av våra leverantörer i USA är mottagaren dessutom certifierad enligt EU-U.S. Privacy Shield som administreras av det amerikanska handelsdepartementets avdelning för internationell handel, International Trade Administration (www.privacyshield.gov).


DINA RÄTTIGHETER


Du har följande rättigheter enligt gällande lagstiftning:


Rätt till åtkomst: du kan när som helst begära åtkomst till dina personuppgifter. På begäran förser vi dig med en kopia av dina personuppgifter i ett allmänt använt elektroniskt format:


Rätt till korrigering: du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.


Rätt till borttagning (”rätt att bli glömd”) : under vissa omständigheter (däribland behandling på grundval av ditt samtycke) kan du begära att vi tar bort dina användaruppgifter. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.


Rätt att invända : till vissa behandlingsaktiviteter som utförs av oss och som har samband med dina personuppgifter, exempelvis vår behandling av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse. Rätten att invända gäller även för behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte.


Rätt till begränsning av behandling : du kan under vissa omständigheter begära av oss att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Lägg märke till att den här rättigheten inte är ovillkorlig. Därför kommer ett försök att åberopa rättigheten eventuellt inte att leda till någon åtgärd från vår sida.


Rätt till dataportabilitet : du har rätt att erhålla dina personuppgifter (eller att få dina personuppgifter direkt överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.


Slutligen har du även rätt att inlämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten, vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (för närvarande Datainspektionen).


DATASÄKERHET


Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och som skydd mot åtkomst av obehöriga personer. Lämpliga säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit omfattar införandet av säkra privata anslutningar, spårbarhet, katastrofåterställning och åtkomstbegränsningar. Vi ser regelbundet över våra säkerhetsprinciper och -rutiner i syfte att säkerställa att våra system hålls säkra och skyddade.COOKIES


En cookie är en textfil med information som lagras på besökarens dator. Vi använder cookies för att göra vår webbplats mer användbar för våra besökare.


Om du inte vill att webbplatsen ska använda cookies kan du stänga av funktionen i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan också ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång en webbplats försöker sätta en cookie på din dator. Tänk på att vissa funktioner på webbplatsen kan komma att fungera sämre om du stänger av cookies.LIVE EVENEMANG


Under VM:s event & retreats sker fotografering och videofilmning. Som deltagare görs du uppmärksam på att du kan bli fotograferad och filmad under evenemangen. Bilder och filmer från evenemangen kan komma att användas i marknadsföring och på internet. Vi inhämtar inget ytterligare tillstånd av berörda deltagare före en publicering eller vidaredistribution.INSPELNING AV KURS


Det kan förekomma att vissa av VM:s kurser är skapade för att säljas som en färdig produkt ut till kund. Detta står då alltid på berörd kurssida innan kursstart.

Inget ytterligare tillstånd kommer att inhämtas av berörd deltagare före försäljning ut till kund.KONTAKTUPPGIFTER


Om du har frågor som rör vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning är du välkommen att kontakta oss på: dataskydd@varamedveten.se


ÄNDRINGAR I WEBBPLATSENS INTEGRITETSMEDDELANDE


Om vi ändrar det sätt på vilket vi hanterar dina personuppgifter eller använder cookies kommer vi omgående att uppdatera webbplatsens integritetsmeddelande och publicera det uppdaterade meddelandet på webbplatsen.